Devos, Louis

Requiem

CD
1 Dec 2007

Barcode: 0825646970995

Composer: François-Joseph Gossec
Other participants: Greta de Reyghere, Kurt Widmer, Musica Polyphonica, Maastricht Conservatory Chamber Choir

Tracklisting

Disc 1 
01 Gossec : Requiem : I Introduzione  - Louis Devos 
01 Requiem : I Introduzione  - Louis Devos 
02 Requiem : II Introitus  - Louis Devos 
02 Gossec : Requiem : II Introitus  - Louis Devos 
03 Gossec : Requiem : III Te decet hymnus  - Louis Devos 
03 Requiem : III Te decet hymnus  - Louis Devos 
04 Requiem : IV Exaudi  - Louis Devos 
04 Gossec : Requiem : IV Exaudi  - Louis Devos 
05 Gossec : Requiem : V Requiem aeternam  - Louis Devos 
05 Requiem : V Requiem aeternam  - Louis Devos 
06 Gossec : Requiem : VI Fuga - Et lux perpetua  - Louis Devos 
06 Requiem : VI Fuga - Et lux perpetua  - Louis Devos 
07 Gossec : Requiem : VII Dies irae  - Louis Devos 
07 Requiem : VII Dies irae  - Louis Devos 
08 Requiem : VIII Tuba mirum  - Louis Devos 
08 Gossec : Requiem : VIII Tuba mirum  - Louis Devos 
09 Gossec : Requiem : IX Mors stupebit  - Louis Devos 
09 Requiem : IX Mors stupebit  - Louis Devos 
10 Requiem : X Quid sum miser  - Louis Devos 
10 Gossec : Requiem : X Quid sum miser  - Louis Devos 
11 Requiem : XI Recordare  - Louis Devos 
11 Gossec : Requiem : XI Recordare  - Louis Devos 
12 Requiem : XII Inter oves  - Louis Devos 
12 Gossec : Requiem : XII Inter oves  - Louis Devos 
13 Requiem : XIII Confutatis  - Louis Devos 
13 Gossec : Requiem : XIII Confutatis  - Louis Devos 
14 Gossec : Requiem : XIV Oro supplex  - Louis Devos 
14 Requiem : XIV Oro supplex  - Louis Devos 
15 Requiem : XV Lacrimosa  - Louis Devos 
15 Gossec : Requiem : XV Lacrimosa  - Louis Devos 
16 Gossec : Requiem : XVI Judicandus  - Louis Devos 
16 Requiem : XVI Judicandus  - Louis Devos 
17 Gossec : Requiem : XVII Pie Jesu  - Louis Devos 
17 Requiem : XVII Pie Jesu  - Louis Devos 
18 Requiem : XVIII Vado et non revertar  - Louis Devos 
18 Gossec : Requiem : XVIII Vado et non revertar  - Louis Devos 
19 Requiem : XIX Spera in Deo  - Louis Devos 
19 Gossec : Requiem : XIX Spera in Deo  - Louis Devos 
20 Gossec : Requiem : XX Cedant  - Louis Devos 
20 Requiem : XX Cedant  - Louis Devos 
21 Requiem : XXI Sanctus  - Louis Devos 
21 Gossec : Requiem : XXI Sanctus  - Louis Devos 
22 Gossec : Requiem : XXII Pie Jesu  - Louis Devos 
22 Requiem : XXII Pie Jesu  - Louis Devos 
23 Gossec : Requiem : XXIII Agnus Dei  - Louis Devos 
23 Requiem : XXIII Agnus Dei  - Louis Devos 
24 Gossec : Requiem : XXIV Requiem aeternam  - Louis Devos 
24 Requiem : XXIV Requiem aeternam  - Louis Devos 


Copy tracklisting to the clipboard